تبلیغات
پونی کلاب - آمـوزش رقــص پـونی هـــا

آمـوزش رقــص پـونی هـــا

سه شنبه 12 اسفند 1393 07:26 ق.ظ

By : پــ . . . ـــانیذ:)
،

EG Mane 6 .gif by mumble76


هلــــــو بر همه!

آموزش رقص پـونی هـا رو آوردم!

درضمن همه ی کد ها رو برداشتم پس کپی ممنوع

گام اول:دست هاتون رو به بالا و پایین تکون بدید

به حرکت دست توجه کنین:

Size: 638x354 | Tagged: animated, dance, equestria girls, fluttershy, safe, solo, the eg stomp

خوب حالا پاها تون رو هم بالا و پایین بدید:

Size: 638x354 | Tagged: animated, dance, equestria girls, fluttershy, rarity, safe, the eg stomp


مثل روریتی وفلاتر شای این کا رو انجام بدید

گام دوم:پاهارو واکنین و دست بزنین(دوبار دست بزنین!)

Size: 638x354 | Tagged: animated, dance, equestria girls, pinkie pie, safe, the eg stomp, twilight sparkle

حرکت دسـت ها

Size: 638x354 | Tagged: animated, dance, equestria girls, safe, solo, the eg stomp, twilight sparkle

وبه حرکت دست توجه کنین

وگام سوم وآخرین گام:

پای چپ رو به زمین بزنید ودست هارو بالا وپایین ببرید

Size: 638x354 | Tagged: animated, applejack, dance, equestria girls, rainbow dash, safe, the eg stomp

حرکت دست:

Size: 638x354 | Tagged: animated, dance, equestria girls, rainbow dash, safe, solo, the eg stomp

حالا طبق عکس پیش برید!

EG Mane 6 .gif by mumble76

Comments : نظرات

Last edited: - -