پونی کلاب http://mylittlepony2019.mihanblog.com 2018-12-12T21:56:31+01:00 text/html 2015-11-11T17:36:45+01:00 mylittlepony2019.mihanblog.com پــ . . . ـــانیذ:) نظرسنجی :) http://mylittlepony2019.mihanblog.com/post/402 <div style="text-align: center;"><div><font size="3">اقا یک نظرسنجی براتون اوردم&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">به نظرتون از بین این دوتا کدوم قشنگ تر و بهتره ؟</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">1_انیمه</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><img src="http://s6.picofile.com/file/8222234742/ee8ea62fac470f7b89df37ef6f56df78.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="3">2_رینبوراکس</font></div><div><img src="http://s3.picofile.com/file/8222235250/mlp_equestria_girls_rainbow_rocks_syt_by_vaniaeditors_d7kdcof.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><div><br></div><div><font size="3">کدوم؟</font></div><div><font size="3">من که میگم...D:</font></div><div><font size="3">رینبوراکسD:</font></div><div><font size="3">:|</font></div><div><font size="3"><br></font></div></div> text/html 2015-04-12T02:26:55+01:00 mylittlepony2019.mihanblog.com پــ . . . ـــانیذ:) داستان طنز http://mylittlepony2019.mihanblog.com/post/397 <div style="text-align: center;"><font size="2">غزل خانـوم شما انتخاب نمی کنی من چه داستانی بزارم...</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">یا نزارم....این وب مال خــودمه!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">خـــودمم انتخــاب میکنم چی بزارم.....اما اگه اینطوریه......</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">باشه!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">اون داســـــتان هارو نمی زارم چون تو گفـــتی اما تو نگفی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">داستان جدید هم نزارم!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">این پسترش:</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/u9ig8e7duc7ihw001yz3.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="2">اسم داستان:تعغیر کن-جا به جا</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">ژانر:هیجانی-طنز</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">تعداد شخصیت ها:20پونی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">(توجه:من قبلا این داستان رو توی یکی از وبام میذاشتم)</font></div> text/html 2015-04-11T05:47:59+01:00 mylittlepony2019.mihanblog.com پــ . . . ـــانیذ:) پونی های روباتی(pony robat)پنج شب در اکوآستریا(five night at equestria) http://mylittlepony2019.mihanblog.com/post/396 <div style="text-align: center;"><font size="3">این پست:برا پرتو^_^</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">خیـــلی ها فکـــر میکنن ما فقــط فایـــو نایت ات اپــل جک و&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">ســـیکس نـایت ات پیـــنکی!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">اما ما فـــــــآیو نــایت ات اکوستریا هم داریم!</font></div><div style="text-align: center;"><img style="width: 265px; height: 265px;" src="http://8pic.ir/images/rf1v5w2kdmefb8kh2n1g.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><div style="text-align: center;"><font size="2">بـــرای اول پســـت میخوام لبــخند روی لبـــاتون بیارم!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">جــــــــــــــــــــــــون من ببینش!</font></div><div style="text-align: center;"><img style="width: 322px; height: 740px;" src="http://8pic.ir/images/96cb9yiyizyiriki01v6.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><div style="text-align: center;"><font size="2">الان ایـــن بدبخت پشت سرش(یخچـــال)رو نگاه کنه چی میشه؟</font></div><div style="text-align: center;"><img style="width: 357px; height: 200px;" src="http://8pic.ir/images/bs0k7d9ap0n2pmn9ppk6.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><div style="text-align: center;"><font size="2">چـــــــــرا همش از این تیکه و از سامــست ترول میسازن؟</font></div><div style="text-align: center;"><img style="width: 289px; height: 424px;" src="http://8pic.ir/images/8lhiywuzo3uvvj7l9zmz.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><div style="text-align: center;"><font size="2">خــــوب برمیگردیم به پـــستمون!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">گروه پونـــی های شیطان هم تـــوی ماجرای پـــونی های روباتی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">نقـــش داره!</font></div><div style="text-align: center;"><img style="width: 384px; height: 374px;" src="http://8pic.ir/images/ibeybdv35tthogy5merm.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><div style="text-align: center;"><font size="2">فقـــط با یک بی نظـــمی جــای آیینه ها باهم&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">جـــــا به جــــــا میشن!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">که مطمینم عکـــس هاش رو تــوی وب مهسا(پینکی روباتی)دیدید!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">توی فایو نـــایت ات اکوستریا.....</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">هر نوع پونی وجود داره.......</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">پونی های انسانی،پونی های شیطان،دازلینگ،رینبومز،د تریکس و........</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">داستان مثل داستان رینبوراکس خودمونه اما به سبک روباتی<br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">همه ی پونی ها از دنیاهاشون باهم کمک میکنن تا دشمن هاشون رو فراری بدن</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">گروه رینبومز(انیمل)گروه فردی(دازلینگ)رو شکست میدن</font></div><div style="text-align: center;"><img style="width: 480px; height: 360px;" src="http://8pic.ir/images/uvasufgi2uasehkbhp2v.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><div style="text-align: center;"><font size="2">و از اکوستریا هم پونی ها&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">نگـــــــهبان رو میترسونن و آزاد میشن</font></div><div style="text-align: center;"><img style="width: 507px; height: 322px;" src="http://8pic.ir/images/09qjqxc7gty5guozrrp1.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><div style="text-align: center;"><font size="2">و تـــوی گروه پــونی ها هم&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">پونی ها فردی رو شکست میدن!</font></div><div style="text-align: center;"><img style="width: 416px; height: 233px;" src="http://s5.picofile.com/file/8179947600/_sfm_five_nights_at_aj_s_jealousy_by_klarousek_d88mu7t.png"></div><div style="text-align: center;"><font size="2">و آخــــر داستان مثل همیشه......</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">آزادیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ!!!!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div> text/html 2015-04-10T06:19:43+01:00 mylittlepony2019.mihanblog.com پــ . . . ـــانیذ:) عکس های منتشر شده+خبر http://mylittlepony2019.mihanblog.com/post/395 <div style="text-align: center;"><font size="2">دوتـــا عکس یـآفتم:)</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">که البــته بازم دارم امـــآ دیدم دزدهــآ</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">زیادن.....پس این دوتـآ رو اسم نوشتــم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">این اولی:</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/kiqbvukmya7f8l3wnj1i.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="2">تــوضیحات عکـس:اینجـآ صحنه ای هستــش که</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">اپل جـ×ـ×ـک داره ســآلن نمایش</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">جدیــد رو بـــه توآیـ*ـــ*ـلایت نشون میـــده!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">دومـــی:</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/fa3kf08bs3xw9zjgge8s.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="2">تـــوضیـحات:اینجـــآ یه شعـــر میخونــن و یه تیــکه هم یـه ژست میگیرن...</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">از ایــن تیکه تیکه یه هـــر پونی بود.....</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">امـــآ توی ایـن تیکه فـــ#ـــ#ــلی و ریــ@ـــ@ـــنبو هستــن!</font></div> text/html 2015-04-10T02:41:53+01:00 mylittlepony2019.mihanblog.com پــ . . . ـــانیذ:) shimmer(شیمر) http://mylittlepony2019.mihanblog.com/post/394 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/xxo1k5bglb37tmr8wil6.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3">چه خبر گوگولی ها!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">میخوام توضیح بدم درمورد شیمر</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">-------------------------------------------------------</font></div><div style="text-align: center;"><strike><font size="5">شیمر تو وجود سانست</font></strike></div><div style="text-align: center;"><font size="3">سانست دارای حرکت شیمره!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">اصن کلی بگم معنیه شیمر چیه......ما میگیم تعقیر شیمیایی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">یا فیزیکی......اما اونا به تعقیر های خودشون میگن</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">شیمر!(تعقیر شیمری|: )</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">شاید فکر کنین دروغه اما باور کنین راست میگم......</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">سانست نفرین شده تا وقتی خورشید غروب کنه تبدیل به شیطان بشه!</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/owx92jdn2t7uxe0ud1ao.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3">تو عکس بالا ساعت دوازه داره میشه.به وقت آمریکا ساعت12</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">آفتاب غروب میکنه.......برای همین سانست تا ساعت12وقت داره</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">اما اون خودش رو کنترل میکنه و این بار تبدیل میشه آنجل به جای دایمن</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">اگه توجه کنین میبینین که اون با حرکت خورشید&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">تبدیل میشه</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/vn4jjg0slve7x3v5odox.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3">خوب اما توی شعر مای پست ایز نات تو دی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">تونست با تعقیرش کنار بیاد و به جای دایمن تبدیل</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">بشه به آنجل........</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/ztdyqu6mowdb6uslwokd.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3">البته به معنای اصل تعقیر نیستا......</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">مثلا میشه گفت معنی سانست شیمر میشه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">غروب آفتاب!</font></div> text/html 2015-04-07T04:57:15+01:00 mylittlepony2019.mihanblog.com پــ . . . ـــانیذ:) بیوگرافی روبا شای http://mylittlepony2019.mihanblog.com/post/393 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/6or23w3laj6tyv9byhxw.jpg" alt=""> <div><font size="3">خوب دوستان عکس های شخصیت هارو درست کردم!</font></div><div><font size="3">مثلا اینا هم به قیلمن دیه!باید عکس داشته باشن خو!</font></div><div><font size="3">بیوگرافی روبا شای(ربات خجالتی)رو گذاشتم</font></div><div><font size="3">نام:روبا شای</font></div><div><font size="3">دوست صمیمی:رینبو گو(رینبو برو)</font></div><div><font size="3">جانشین:فلاترشای</font></div><div><font size="3">سرنوشت:اون میگه سرنوشتش اشتباه شده.....طوری که اون نباید</font></div><div><font size="3">ربات میبوده....همیشه موهاش جلوی صورتشه تا سیم پیچی های</font></div><div><font size="3">صورتش معلوم نباشه!</font></div><div><font size="3">نصیحت فلاترشای به اون:زندگی همیشه خوب و بد داره....</font></div><div><font size="3">اما یاد بگیر از خوبی هاش یاد بگیری</font></div> text/html 2015-04-01T01:54:35+01:00 mylittlepony2019.mihanblog.com پــ . . . ـــانیذ:) اسماشون؟؟؟؟؟؟ http://mylittlepony2019.mihanblog.com/post/392 <div style="text-align: center;"><font size="3">بچه ها من میخوام یه فیلم&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">پونی بسازم!برا همه شخصیت ها اسم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">گذاشتم جز این دوتا!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">(جانشین پینکی)</font></div><div style="text-align: center;"><img style="width: 398px; height: 298px;" src="http://8pic.ir/images/yz67mwx0nwfid98k3n9e.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><div style="text-align: center;"><font size="3">و ایشون جانشین فلاترشای(اما رباته)</font></div><div style="text-align: center;"><img style="width: 393px; height: 405px;" src="http://8pic.ir/images/3uen3xa60fruug5fht9g.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><div style="text-align: center;"><font size="3">اسماشون رو چی بزارم؟</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">برای جانشین پینکی خودم پیشنهاد میکنم پینک کیک</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">ولی اون یکی................</font></div> text/html 2015-03-31T23:38:10+01:00 mylittlepony2019.mihanblog.com پــ . . . ـــانیذ:) آهنگ رینبوراکس جدید!!!!!! http://mylittlepony2019.mihanblog.com/post/391 <div style="text-align: center;"><font size="3">به امام هشتم دارم ز خوشحالی قش میکنممم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">به امامممممممممممممم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">دارم نفس نفس میزنم خالمم داره میگه نت چرا سرعتش کمه|:</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">وایییییی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">ببینیدش:</font></div><div style="text-align: center;">[<iframe src="http://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/6uNY8/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" height="270" width="480"></iframe>]</div><div style="text-align: center;"><font size="3">من اولین کسی هستم که گذاشتمش!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">تازه اگه نظر بدید براتون دوبلش میکنم!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">کیا موافقن این و این پایینی رو دوبله کنم؟؟</font></div><div style="text-align: center;">[<iframe src="http://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/F8qOr/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" height="270" width="480"></iframe>]</div><div style="text-align: center;"><font size="3">آقا اینم توی رینبوراکس جدید هس!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">خیلی قشنگه!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">موندم کدوم رو دوبله کنم!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">شما بگید</font></div><div style="text-align: center;">[<iframe src="http://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/gBFMm/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" height="270" width="480"></iframe>]</div> text/html 2015-03-31T00:14:14+01:00 mylittlepony2019.mihanblog.com پــ . . . ـــانیذ:) پونی ها با طرح رنگین کمانی! http://mylittlepony2019.mihanblog.com/post/390 <div style="text-align: center;"><font size="2">یا امام زاده پاستیل</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">لامصب چه باحالن!</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/awxuf5iouumc7p0qr8r5.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="2">جون من ببین!</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/zpwe8qexvwxfjx3nqdtz.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/0jzquwu12askasxe2m8f.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3">با این طرح زیاد دارم عکس ازشون!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">قشنگ نیستن؟؟؟</font></div> text/html 2015-03-30T23:49:53+01:00 mylittlepony2019.mihanblog.com پــ . . . ـــانیذ:) برگشتم!(من و پرلا)حالا حالا ها تو شمالیم! http://mylittlepony2019.mihanblog.com/post/389 <div style="text-align: center;"><div><img src="http://8pic.ir/images/puwo18vq1cm9mzpw7hoe.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><div><div><br> <font size="2">دوستان گل من برگشتم!<br> دلم براتون تنگ شده بود!<br> آقا....<br> من تازه گی ها چسبیدم <br> به شش شب با............<br> بعله دیه!میدونین خودتون!<br> البته من هنوز که هنوزه تو شمالم<br> اما بابام گف بد نیست <br> تو ویلا هم نت باشه!<br> برا همین من الان تو نت برگشتم!<br> وعضیت الان من:<br> پرلا خانوم داره فضولی میکنه(دخترخالمه)<br> رونیکا داره کرم میریزه(دختر دخترخالمه)<br> کـــــــــــل فامیل دارن بفرمایید شام میبینن و میخندن(ای....)<br> منم داره ویدیو اپلود میکنم!<br> میخوایم تو پست بعدی(شاید)توصیف بازی 6شب با پینکی رو<br> با پرلا براتون توضیح بدیم و بزاریم!</font></div><div><font size="2">.</font></div><div><font size="2">.</font></div><div><font size="2">.</font></div><div><font size="2">.</font></div><div><font size="2">.</font></div><div><font size="2">تعداد کسایی که الان تو شمالیم:33نفر|:</font></div><div><font size="2">همشونم دارن از نت برای وایبرشون استفاده میکنن</font></div><div><font size="2">پس سرعت نت کمه|:</font></div><div><img style="width: 245px; height: 264px;" src="http://8pic.ir/images/71zqdylkjx5tayfywsqa.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br> <br></div></div></div> text/html 2015-03-27T22:00:25+01:00 mylittlepony2019.mihanblog.com پــ . . . ـــانیذ:) دانلود بازی شش شب با پینکی!(هرکی لینکش رو بزاره تو وبش=هک)چند دزد گرامی داریم برید تو بخش دزد ها ببینید http://mylittlepony2019.mihanblog.com/post/388 <div style="text-align: center;"><font size="3">برا دانلود بکلیکید رو زیری!</font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://gamejolt.com/games/strategy-sim/six-night-s-at-pink-pinkie/47155/" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/6chy9b3udxzd7ybf4fnt.png" alt=""></a></div> text/html 2015-03-27T21:34:47+01:00 mylittlepony2019.mihanblog.com پــ . . . ـــانیذ:) کدوم خوشگل تره؟ http://mylittlepony2019.mihanblog.com/post/387 <div style="text-align: center;"><img style="width: 326px; height: 195px;" src="http://8pic.ir/images/hod5xzybdga6a6elrbqi.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><div style="text-align: center;"><font size="3">کدوم خوشگل تره؟<br>زرد:9رای<br>بنفش:11رای<br></font></div> text/html 2015-03-26T07:35:10+01:00 mylittlepony2019.mihanblog.com پــ . . . ـــانیذ:) رسم های گالا بیگ گالا(سوال های امتحان مدرسه هم هست)م-م(مهم) http://mylittlepony2019.mihanblog.com/post/385 <font size="3">آیا تاحالا به مهمونی گالا بزرگ رفتید؟</font><div><font size="3">جایی که تمام آرزو ها به حقیقت می پیوندد!</font></div><div><font size="3">گالا چیست؟</font></div><div><font size="3">سالن مهمونی و حیاط بزرگ مهمونی</font></div><div><font size="3">را گالا نام میزارند!</font></div><div><font size="3">رسم و رسوم گالا:</font></div><div><font size="3">در گالا همه لباس های زرغ و برقی</font></div><div><font size="3">با دامن های پفی و دامن هایی که پاینشون گل دوزی</font></div><div><font size="3">شده باشن میپوشن!</font></div><div style="text-align: left;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/fi8if2g3gdvp9lvq3kbt.png" alt=""></div><div style="text-align: right;"><font size="3">در گالا....</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3">همه با ریتمه راه میرند.....</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3">وسط راه برای پرنسس سلستیا باید باز باشه....</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3">و همینطور همه برای بدرقه باید یکی یکی به سالن گالا بیایند</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3">و سلام کنند!</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3">لباس های گالا چه گونه باشند؟</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3">حتما باید دارای یقه،گلدوزی پایین دامن،کفش و......باشد!</font></div><div style="text-align: left;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/ij7xkn21bunxypyashcs.png" alt=""></div><div style="text-align: right;"><font size="3">نمونه:</font></div><div style="text-align: left;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/2yjx3j69hdla4sye7q5p.png" alt=""></div><div style="text-align: right;"><br></div> text/html 2015-03-25T21:25:50+01:00 mylittlepony2019.mihanblog.com پــ . . . ـــانیذ:) سیکس نایت ات پینکی!!!!(شیش شب با پینکی)پنج شب با فردی به سبک پونی رسید!!!(بخون مهمه!!!) http://mylittlepony2019.mihanblog.com/post/386 <div style="text-align: center;"><font size="3">بچه ها اومدم پس از قرنی آپ کنم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">تا لب تاب رو روشن کردم دیدم یه باکس به نام</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">SNAP</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">که عکس رری اونت روشه هستش....</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">میدونستم داداشم برام دانلود کرده ازش پرسیدم:</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">داداششش جونممممم!!ممنون!از کجا آوردیش؟؟؟</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">گفت:</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">خوب راستش رو بگم دیدم تو زیاد میری تو وب دانشکده ی&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">پینکی مین با خودم گفتم این وبه چیه؟؟؟</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">رفتم توش دیدم بازی پنج شب در فردی رو کردن سبک پونی....</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">گفتم برات دانود کنم برا همین رفتم از دوستای خارجیم پرسیدم کسی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">لینکش رو داره؟؟؟و اونا هم گفتن آره....بعد برات دانلود کردم^_^</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">ببینیدششش:</font></div><div style="text-align: center;"><div><img style="width: 431px; height: 242px;" src="http://8pic.ir/images/b6860k9hgpm2u4dmccv5.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div></div><div style="text-align: center;"><font size="3">اگه عکسش واضح نیست اینو ببینید:</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/4yq2ijhpiozy6cnd7dwz.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3">معنیه اسم باکس:</font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">Sیعنی <span style="background-color: rgb(204, 51, 204);">سیکس</span></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">Nیعنی <span style="background-color: rgb(204, 51, 204);">نایت</span></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">Aیعنی <span style="background-color: rgb(204, 51, 204);">ات</span></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">Pیعنی <span style="background-color: rgb(204, 51, 204);">پینکی!</span></span></div><div style="text-align: center;"><font size="3">وقتی روش میزنم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">بازی رو لودینگ میکنه....</font></div><div style="text-align: center;"><div><img style="width: 477px; height: 267px;" src="http://8pic.ir/images/x79wvukpi5bxqdcsrnz0.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div></div><div style="text-align: center;"><font size="3">و بعدش میره داخل&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">بازی!!!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">(عکس سارا و خواهرش مهسا رو میاره!)</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">منظورم اینه عکس پینکی رباتی و بعدش سانست رو میاره!</font></div><div style="text-align: center;"><div><img style="width: 435px; height: 276px;" src="http://8pic.ir/images/ajhtoutfq7dw2sjmxkrm.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div></div><div style="text-align: center;"><font size="3">خب اگه نظرات این پست باااااااااااااااالا</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">باشه براتون بازی رو آپلود میکنم تا دانلودش کنید!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">فقط به پینکی رباتی(مهسا)سریعتر از موعودمیدم چون میدونم اون عشقش</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">پونی های روباتیه!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">ممنون پونی های روباتی باحال:)</font></div> text/html 2015-03-20T09:20:50+01:00 mylittlepony2019.mihanblog.com پــ . . . ـــانیذ:) شما چه طورید؟ http://mylittlepony2019.mihanblog.com/post/382 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/kr2y8vk8ee7gj70i3mac.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3">شما چه طورید؟</font></div>